Niet WMO plichtig

 

De hoofdonderzoeker bepaalt in eerste instantie dat een onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO valt. Er hoeft dan geen toetsing door een erkende METC of de CCMO te volgen. Er kunnen echter wel andere regels zijn waar rekening mee moet worden gehouden, waaronder onder andere de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de gedragscodes van de FEDERA.

Dan kan het zinvol zijn om een uitspraak van een erkende METc te hebben, dat het onderzoeksvoorstel niet WMO-plichtig is. Dit kan zijn, omdat de meeste wetenschappelijke tijdschriften een ‘geen WMO-verklaring’ willen zien, voordat ze tot publicatie overgaan. De METc UMCG bepaalt dan, op verzoek, of uw onderzoek wel of niet onder de reikwijdte van de WMO valt.

Voorbeelden niet WMO-plichtig onderzoek.

  • onderzoek waarbij retrospectief data afkomstig uit het medisch dossier van een groep patiënten wordt gebruikt,
  • onderzoek waarbij de deelnemers slechts één keer een korte en psychisch niet belastende vragenlijst moeten invullen of
  • onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van resterend lichaamsmateriaal dat in het kader van de patiëntenzorg al is afgenomen;
  • ook onderzoek dat niet medisch wetenschappelijk van aard is, is niet WMO-plichtig.

Hoe vraag ik een verklaring geen WMO aan?
U stuurt een email met uw verzoek aan de commissie om aan te geven of het onderzoek wel of niet onder de reikwijdte van de WMO valt. Daarbij vermeldt u de titel van het onderzoek en de volledige contactgegevens van de (hoofd)onderzoeker (titel, NAW-gegevens en (huis)postcode).

Bij de email voegt u een bijlage bij waarin u het onderzoek beschrijft. Dit kan een onderzoeksprotocol zijn, zoals gebruikt voor WMO plichtig onderzoek, het template non-WMO dat in de UMCG Toolbox staat (volg de link die verderop staat) of een (paar) A4-tje(s). U beschrijft wat uw onderzoeksvraag is en hoe u deze wilt beantwoorden.

Uw email en bijlage(n) stuurt u naar het algemene emailadres van de METc. Let op! Ook niet WMO-plichtig onderzoek moet eerst in het UMCG Research Register worden ingediend, voordat het METc-bureau uw verzoek in behandeling neemt.

Niet-WMO-verklaring aangevraagd en dan?
Nadat uw verzoek om een niet-WMO-verklaring is ontvangen en er voldoende informatie is om een inschatting te maken, wordt uw verzoek besproken tijdens het wekelijkse overleg van het METc Bureau. Wanneer de voorzitter en ambtelijk secretarissen menen dat het onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO valt, ontvangt de contactpersoon bericht waarin dit wordt bevestigd. Wanneer er vragen zijn, ontvangt de contactpersoon deze per email. Na ontvangst van de toelichting, wordt het verzoek opnieuw besproken. Het definitieve besluit wordt aan de contactpersoon meegedeeld.

UMCG nWMO toetsing kwaliteit

De Raad van Bestuur van het UMCG wil het niet WMO-plichtig onderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en/of (mede) door UMCG medewerkers wordt uitgevoerd ook toetsen in het kader van haar kwaliteitsbeleid.

Hiertoe is een indieningstool gemaakt (te bereiken via deze link).
Alle afdelingen/disciplinegroepen in het UMCG worden uitgenodigd om hun niet WMO-plichtige onderzoek aan te melden via deze indieningstool.

Voor informatie en/of hulp bij deze wijze van indienen kunt u terecht bij de researchcoördinatoren van deze afdelingen of bij de Servicedesk Clinical Research Office van het UMCG (tel.050-3615522) of bij het NIET WMO Loket (tel. 050-361 3564).